V prílohe je VZN č.1/2020 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Opátka:

http://www.opatka.sk/download/files/VZN%201_2020%20-%20%C4%8Cistota.pdf