Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb


na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h 
 


V obci Opátka bude utvorený jeden volebný okrsok a jedna volebná miestnosť, a to v zasadačke Obecného úradu, Opátka 17.
Všetky písomnosti a požiadavky spojené s voľbami prezidenta SR zasielajte na obecopatka@gmail.com.


 
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
►výkon trestu odňatia slobody,
►právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
►pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 

 
KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
23. marca 2024


1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦​♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦​♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦​♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦​♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦​♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦​Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania
na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 hInformácie pre voliča / Information for the voter

 
V obci Opátka bude utvorený jeden volebný okrsok a jedna volebná miestnosť, a to v zasadačke Obecného úradu, Opátka 17.
Všetky písomnosti a požiadavky spojené s voľbami do Európskeho parlamentu zasielajte na obecopatka@gmail.com.