OZNÁMENIE OBCE OPÁTKA
 
Obec Opátka v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Opátke
č. 26/2023 zo dňa 19.05.2023 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet predaja:
parcela reg. „C“  č. 186/1, o výmere 154 m2, trvalý trávny porast, v obci Opátka, k.ú. Opátka, vedenej na LV č.122 vo vlastníctve obce Opátka,
záujemcovi Ľubomír Štefko, Košická Polianka 136, 044 41  Košická Polianka
Cena: 13,00 €/m 2
Odôvodnenie:
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, obec môže použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e).
Ide o pozemok, ktorý susedí s pozemkom kupujúceho. Túto parcelu obec nevyužíva, je pre potreby obce nadbytočná. Kupujúcemu daná parcela uľahčí prístup na jeho pozemky p.č. 186/3 a 186/7. K nehnuteľnosti bude zriadené vecné bremeno: vlastník pozemku bude povinný strpieť peší prechod a prejazd motorovými vozidlami od majiteľov nehnuteľností p.č. 186/6, 186/5, 186/2 , nakoľko daná parcela tvorí aj ich prístupovú cestu k svojim nehnuteľnostiam.

Lehoty zverejnenia zámeru:
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- Úradná tabuľa obce Opátka: od 02.06.2023 do dňa konania nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)
- Internetová stránka obce Opátka od 02.06.2023 do dňa konania nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa)

Príloha:
Uznesenia OZ zo dňa 19.05.2023