V prílohe je VZN č. 3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Opátka:
http://www.opatka.sk/download/files/VZN%203_2020%20-%20%C4%8Cas%20predaja%20v%20obchode%20a%20%C4%8Das%20prev%C3%A1dzky%20slu%C5%BEieb%20(1).pdf