2 výsledky pre "odpad"

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti na rok 2016

http://www.opatka.sk/download/files/001%20(1).jpg...

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Opátka

http://www.opatka.sk/download/files/VZN%20o%20odpadoch.pdf...