Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Oznamujeme verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027" je prístupné na obecnom úrade počas stránkových hodín. Bližšie informácie o dokumente v prílohe....

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie návrhu

http://www.opatka.sk/download/files/Odbor%20starostlivosti%20o%20zivotne%20prostredie2.pdf https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/unpo-opatka Územný plán obce Opátka je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Opátka počas úradných hodín. Vyvesené dňa: 30.03.2020 Zvesené dňa:...