ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
Ročník 2023
 
Vyhlásené: 9. 6. 2023 Časová verzia predpisu účinná od: 9. 6.2023
 
Obsah dokumentu je právne záväzný.
 
204
R O Z H O D N U T I E
 
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
z 8. júna 2023
 
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
 
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
 
v y h l a s u j e m
 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
v y k o n a j ú
 
v sobotu 30. septembra 2023 a
 
u r č u j e m
 
1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,
2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou
a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do
8. septembra 2023,
3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do
21. augusta 2023.
 
Boris Kollár v. r.


 
V obci Opátka bude utvorený jeden volebný okrsok a jedna volebná miestnosť, a to v zasadačke Obecného úradu, Opátka 17.
Všetky písomnosti a požiadavky spojené s voľbami do NR SR zasielajte na obecopatka@gmail.com.

Informácie pre voliča:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/100_nr_sr/nr20_5vzory/WNR23_Info1sk.pdf 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/100_nr_sr/nr20_5vzory/WNR23_T103.pdf