V prílohe je VZN č. 2/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázane alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Opátka:
http://www.opatka.sk/download/files/VZN%202_2020%20-%20zak%C3%A1zan%C3%A9%20%C4%8Dinnosti.pdf