V Opátke 9.8.2018
  
                                            ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV obce Opátka
 
 
 
Obec Opátka v súlade s § 171 ods. 9 posledná veta a § 176 ods. 8 posledná veta zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí:

 
                                                                                   95
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      Rastislav Furik v. r.
                                                                                                                                 Zastupujúci starosta obce