Vážení občania!

Na základe zákona č. 346/1990 Zb. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejňujeme výsledky komunálnych volieb na základe zápisnice miestnej volebnej komisie. V obci Opátka bol vytvorený 1 volebný obvod a 1 volebný okrsok.

Vo volebnom obvode sa zistili tieto výsledky:

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov - 84
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 62
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku - 62
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva - 61
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce - 62.
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
1. Lenka Boerma - 9
2. Štefan Klein - 29
3. doc. Ing. Ondrej Milkovič, PhD. - 24

Na funkciu starostu obce bol zvolený pán Štefan Klein.

Kandidáti, ktorí boli zvolení na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a ich počet hlasov:
1. Ing. Róbert Müller - 49
2. Ing. Martin Müller - 39
3. Bc. Richard Jeremiaš - 35
4. Ing. Ján Popier - 35
5. Filip Sabol - 35

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Štefan Drabík - 33
2. Štefan Drabík - 13


Výsledky volieb do VÚC sú zverejnené na úradnej tabuli obce.