Obec Opátka v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v zmysle prijatého uznesenia č. U 23/2023 Obecného zastupiteľstva v Opátke zo dňa 20.04.2023

VYHLASUJE

Výberové konanie na obsadenie funkcie:
„Hlavný kontrolór obce“

 
Požiadavky:
 
 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • Písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve
 • Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • Znalosť noriem samosprávy
Všeobecné podmienky:
 
 • hlavný kontrolór obce je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov. Je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného predpisu, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencii obce
 • úväzok hlavného kontrolóra je 4 % s nástupom od 01.06.2023
Vykonáva kontrolu:
 
 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • príjmov, výdajov a finančných operácií obce
 • vybavovanie petícií a sťažností
 • dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a ostatných vnútorných predpisov obce
 • dodržiavanie interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
Vypracováva odborné stanoviská k:
 
 • návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičiek a dotácií
 • výsledkom kontroly a spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov ich predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom
 • vykonáva tiež iné činnosti podľa zákona o obecnom zriadení
Písomnú prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou s požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 15.05.2023 do 15,00 hod. na adresu:
 
Obec Opátka, Opátka 17, 044 65 Košická Belá
S označením: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ !“

 
Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované!

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. – 19.05.2023 v zasadačke obecného úradu.
 
O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Zverejnené na:
www.opatka.sk
Úradnej tabuli obce Opátka dňa: 21.04.2023
 


                                                                                                                                                                                                     Štefan Klein
                                                                                                                                                                                                     starosta obce