Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. 
 Obchodné meno : PIKOLO s.r.o.
Sídlo : Krosnianska 693/1 040 22 Košice
Zastúpenie : Marián Kéda
IČO : 46008471
DIČ : 2023178663
IČ DPH : SK2023178663 
 
Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov 
V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na
podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská
distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do
ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia.
Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na
dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického
vedenia vyznačeného na priloženom mapovom podklade.
 
Odôvodnenie:
Výrub vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z
dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ktoré mohli byť zapríčinené
z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia.
 
V Košiciach  dňa 2.9.2019


U P O Z O R N E N I E
 
Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci
 
Okliesnenia a odstránenia stromov
 
v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením
 
 
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením
maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch
stranách elektrického vedenia.
 
V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie
prípadne odstránenie. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 
 
 
 
 
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu
elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto
.