VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, obvodné úrady v sídle kraja a obvodné úrady, obce a mestá, právnické osoby a fyzické osoby.

Podľa uvedeného zákona má fyzická osoba právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. Naopak fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

Kontaktné a informačné miesta civilnej ochrany v Košickom kraji
Okresný úrad  Košice-okolie,  Odbor krízového riadenia
Telefón:
055/6004150
055/6004159
055/6004251

Obec Opátka
Tel.:  055/696 11 00, E-mail: obecopatka@gmail.com
Web stránka: www.opatka.sk

Dôležité informácie nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra SR - v časti Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania.
 
Dôležité telefónne čísla tiesňového volania:
 
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

112 Integrovaný záchranný systém a  - 150 Hasičský a záchranný zbor -  v prípade požiaru, dopravnej nehody, pri príznakoch chemického alebo biologického terorizmu, ohrozenia následkom živelných pohrôm, pri doručení podozrivej zásielky, anonymnom oznámení o uložení bomby (nebezpečnej látky) a iných mimoriadnych udalostí volajte telefónne číslo tiesňového volania
155 Zdravotnú záchrannú službu - v prípade ohrozenia života a zdravia
158 Políciu - v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti
 

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽOV

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Najčastejšie sa dopĺňajú hovorenou informáciou vysielanou hromadnými informačnými prostriedkami (rozhlas, televízia, hlásenie z obecného / mestského rozhlasu).

Varovanie poskytuje
           - informácie pre všetky skupiny obyvateľstva,
           - informácie o ohrození.

Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje   na to, že  môže dôjsť alebo už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie (podľa  tónu   signálu  a  dĺžky  jeho  trvania  zistite, pred čím vás varuje).  Každý občan v takejto situácii koná podľa   svojich schopností, znalostí, zručností a podľa pokynov vydávaných príslušnými orgánmi. Vtedy je   nutné ukryť sa  do  vhodných  priestorov alebo opustiť ohrozený priestor.

Ak zaznie varovný signál
       - varuje,
       - oznamuje neočakávanú udalosť,
       - oznamuje ohrozenie života a majetku obyvateľstva,
       - podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
       - počúvajte nasledovnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Slovná informácia obsahuje
      a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,
      b) údaje o zdroji ohrozenia,
      c) údaje o druhu ohrozenia,
      d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,
      e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.


POKYNY PRE OBYVATEĽOV

1. okamžite sa ukryte
- pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
- ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
- ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
- v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.

2. zatvorte okná a dvere
- vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.),
- uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

3. zapnite rádio alebo televíziu
- sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov - dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
- v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie,
- telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Ťažko sa dovoláte a zbytočne tým komplikujete činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

Úkryt opustite až vtedy, keď pominú dôvody na ukrývanie. O tom sa opäť dozviete z médií.
 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY VYROZUMENIA A VAROVANIA OBYVATEĽSTVA

Pri ohrození, o ktorom môžete byť vyrozumení prostredníctvom sirén, správou z rádiovej stanice, z televízie, tlače alebo hlásením miestnym rozhlasom, príp. od spoluobčanov, sa snažte dodržiavať nasledovné zásady:
UVEDOMTE SI, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku,
REŠPEKTUJTE a snažte sa získavať informácie z oficiálnych zdrojov (rozhlas, televízia, miestny rozhlas a pod.),
PAMÄTAJTE na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni,
NEROZŠIRUJTE poplašné a neoverené správy,
VARUJTE ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí,
• zbytočne NETELEFONUJTE (telefónna sieť je v situácii ohrozenia preťažená),
NEPODCEŇUJTE vzniknutú situáciu,
POMÁHAJTE susedom (starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti),
POSLÚCHAJTE pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.
 

VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY
 
Varovné signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE, OHROZENIE VODOU a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú slovnou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Signál  VŠEOBECNÉ  OHROZENIE   sa  vyhlasuje  aj   v prípade   možného   vzdušného napadnutia    územia  štátu   počas   vojnového   stavu  a  počas  vojny. Slovná  informácia v takomto prípade obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz VZDUŠNÝ POPLACH.

 
PRESKÚŠANIE   PREVÁDZKYSCOPNOSTI   SYSTÉMOV   VAROVANIA

Vždy druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén (v zmysle platných vyhlášok).
O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač.

 
VAROVNÉ SIGNÁLY

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

„VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
„OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom
„KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
 
Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.