Mimoriadne rokovanie OZ

Obecné zastupiteľstvo obce Opátka                                   V Opátke dňa 29.07.2017
 
 
 
 
Pozvánka
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  
z v o l á v a m e  zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.07.2017
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Obecné zastupiteľstvo obce Opátka