1 výsledok pre "nakladanie"

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Opátka

http://www.opatka.sk/download/files/VZN%20o%20odpadoch.pdf...