20 výsledkov pre "VZN"

CIVILNÁ OCHRANA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá...

Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

Pripomíname občanom, že práve prebieha prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov. Sčítanie je povinné.  V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 je...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020

V prílohe je VZN č. 3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020

V prílohe je VZN č. 2/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázane alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020

V prílohe je VZN č.1/2020 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

http://www.opatka.sk/download/files/Odvolanie_%C4%8Dasu_Ko%C5%A1ice-okolie.pdf...

VYHLÁSENIE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 6.4.2020

http://www.opatka.sk/download/files/Vyhl%C3%A1senie_%C4%8Dasu_ORHZ_KS.pdf...

Oznámenie o zrušení verejného prerokovania návrhu územného plánu obce Opátka

Verejné prerokovanie návrhu územného plánu obce Opátka plánované dňa 17. marca 2020 o 13:00 hod. sa ruší z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19....

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Opátka a jej katastrálneho územia

http://opatka.sk/download/files/VZN/VZN%202020.pdf...

Návrh všeobecne záväzného nariadenie Obce Opátka a jej katastrálneho územia na rok 2020

http://opatka.sk/download/files/Navrh%20VZN%202020.pdf...