V prílohe nájdete oznámenie o strategickom dokumente:  Územný plán obce Kojšov- zmeny a doplnky č. 01. 

http://opatka.sk/download/files/Ozn_SEA_ZaD1_Koj%C5%A1ov.pdf