Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie návrhu

http://www.opatka.sk/download/files/Odbor%20starostlivosti%20o%20zivotne%20prostredie2.pdf https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/unpo-opatka Územný plán obce Opátka je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Opátka počas úradných hodín. Vyvesené dňa: 30.03.2020 Zvesené dňa:...