POZVÁNKA na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstvaRastislav Furik
zastupujúci starosta obce Opátka                               V Opátke dňa 03.12.2018
 
 
 
 
POZVÁNKA na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
 
 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.  
z v o l á v a m   zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.10.2018
o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu
 
 
 
 
 
      
 
 
Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!