1 výsledok pre "uzemny plan"

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Opátka

http://www.opatka.sk/download/files/Ozn%C3%A1menie%20o%20za%C4%8Dat%C3%AD%20obstar%C3%A1vania%20%C3%BAzemn%C3%A9ho%20pl%C3%A1nu%20obce.jpg...