4 výsledky pre "uzemny plan"

UPN obce Kojšov

V prílohe nájdete oznámenie o strategickom dokumente:  Územný plán obce Kojšov- zmeny a doplnky č....

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie návrhu

http://www.opatka.sk/download/files/Odbor%20starostlivosti%20o%20zivotne%20prostredie2.pdf https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/unpo-opatka Územný plán obce Opátka je...

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia obce, dopravného vybavenia, s vyznačením VPS

http://www.uzemneplany.sk/upn/opatka/uzemny-plan-obce/navrh/vykres/komplexny-vykres-priestoroveho-usporiadania-a-funkcneho-vyuzitia-zastavaneho-uzemia-obce-dopravneho-vybavenia-s-vyznacenim-vps...

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Opátka

http://www.opatka.sk/download/files/Ozn%C3%A1menie%20o%20za%C4%8Dat%C3%AD%20obstar%C3%A1vania%20%C3%BAzemn%C3%A9ho%20pl%C3%A1nu%20obce.jpg...