Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie návrhu

http://www.opatka.sk/download/files/Odbor%20starostlivosti%20o%20zivotne%20prostredie2.pdf https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/unpo-opatka Územný plán obce Opátka je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Opátka počas úradných hodín. Vyvesené dňa: 30.03.2020 Zvesené dňa:...

Aktuálne opatrenia ÚKŠ a vlády SR

http://www.opatka.sk/download/files/Kam%20patria%20pouzite%20ruska_A4.pdf http://www.opatka.sk/download/files/OPATRENIA%20%C3%9Astredn%C3%A9ho%20K%C5%A0%20a%20vl%C3%A1dy%20SR%20k%2024_3_%C2%B420.pdf...

COVID-19: informácie pre verejnosť

V súvislosti s bojom proti pandémii spôsobenej novým koronavírusom sú pre verejnosť zverejnené nové právne akty na úvodnej webstránke Okresného úradu Košice-okolie v Dôležitých oznamoch (vpravo). http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice-okolie...

AKTUÁLNE COVID-19: Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť

http://www.opatka.sk/download/files/Verejna-vyhlaska_rozhodnutie_zakaz-hromadnych-podujati.pdf http://www.opatka.sk/download/files/Usmernenie-hlavneho-hygienika-SR-karantena-09-03-20.pdf http://www.opatka.sk/download/files/Verejna-vyhlaska_rozhodnutie_izolacia-v-domacom-prostredi.pdf...